معرفی فیلترهای شنی و انواع آن ها
12
مارس

فیلترشنی چیست؟و نوع عملکرد و کارایی آن به چه صورت می باشد؟

فیلتر شنی برای آب تصفیه استفاده می شود زیرا می تواند ذرات معلق موجود در آب را تصفیه کند.تصفیه کردن آب با فیلترهای شنی از زمان های گذشته تا...

ادامه مطلب